ΑΝΕΡΓΙΑ

Συμβάλλαμε στη μείωση της ανεργίας κατά 13,7 % μέσα στη τελευταία τετραετία, με το
ποσοστό να διαμορφώνεται στο 9,5 %, επίδοση που είναι η τρίτη καλύτερη στο σύνολο των 13
Περιφερειών της χώρας.