4ΕΤΕΣ

Διαμορφώσαμε το νέο 4ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας κατόπιν μακράς
διαβούλευσης και ανταλλαγής πληροφοριών με τους τοπικούς φορείς με σκοπό τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, την καινοτομία και την εξειδίκευση, την ενίσχυση της
προσβασιμότητας σε υπηρεσίες και δομές και τη στήριξη της εξωστρέφειας στην
επιχειρηματικότητα.