ΥΠΑΤΙΑ

Συνυπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία της Σύμπραξης Καινοτομίας
Επιχειρηματικότητας «ΥΠΑΤΙΑ» για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής αριστείας, της ενίσχυση της
εφαρμοσμένης έρευνας, τη διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης και
την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Στη σύμπραξη συμμετέχουν :Πανεπιστήμια Πατρών &
Πελοποννήσου, ΕΑΠ, ΕΠΠ, ΙΝΒΙΣ, (ΙΤΥΕ) ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και η ΠΔΕ.