ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια
Αχαΐας και Ηλείας μέσα από το πρόγραμμα «Προώθηση οίνων ποιότητας ΠΔΕ σε τρίτες χώρες
(Ιαπωνία, Κορέα)» με στόχο την υποστήριξη των τοπικών οινοποιητικών επιχειρήσεων στην
εξαγωγική τους προσπάθεια.