ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δημιουργήσαμε το Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας (www.pde-mse.gr) ο οποίος
παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση στις τοπικές επιχειρήσεις μέσω δωρεάν
εξατομικευμένων και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας
και της ανταγωνιστικότητάς τους. Μέχρι σήμερα περισσότερες από 1.100 επιχειρήσεις και
ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει υλικό υποστήριξης ενώ έχουν υποβληθεί πάνω από 300 αιτήσεις
για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.