ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημιουργήσαμε το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για τη
παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Μέσα
από τα συμπεράσματα της δράσης συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, θα
προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε θέσεις εργασίας και δεξιότητες ανά επάγγελμα και
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που θα ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και θα
δημιουργήσουν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.