ΙΔΡΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση της μελέτης για την Ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρία ινστιτούτα που θα καλύπτουν τα ερευνητικά πεδία
της ιατρικής τεχνολογίας και των φαρμάκων, της αγροδιατροφής και της πολιτικής της τεχνολογίας. Το
ερευνητικό κέντρο θα είναι πανελλήνιας εμβέλειας, μοναδικό επιστημονικά και συμπληρωματικό με τα
υφιστάμενα.