ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με τη «Θύελλα Πατρών» συνολικού προϋπολογισμού
€309.000 για την αναβάθμιση του γηπέδου της ομάδας με σύγχρονες υποδομές.